Słownik ZIEMSKIE POLE MAGNETYCZNE. co to znaczy? Słownik ustawiającego igłę kompasu wzdłuż kierunku.

Czy przydatne?

Co to jest Magnetyczne Pole Ziemskie

Definicja z ang. Earth's magnetic field., z niem. Das Magnetfeld der Erde..

Co to znaczy ZIEMSKIE POLE MAGNETYCZNE.: Istnienie pola magnetycznego, ustawiającego igłę kompasu wzdłuż kierunku południe - północ, było znane już w średniowieczu. Model ziemskiego pola magnetycznego Pole magnetyczne Ziemi może być rozpatrywane jako pole dipola magnetycznego, którego bieguny znajdują się na powierzchni Ziemi w okolicach punktów o współrzędnych geograficznych (1965 r.): półkula północna: φ = +73,5°, λ = +100,6° - biegun południowy. Półkula południowa: φ = +66,5°, λ = +140,3° - biegun północny. Oś dipola magnetycznego nie pokrywa się z osią obrotu Ziemi, a bieguny magnetyczne nie leżą precyzyjnie naprzeciw siebie, ponadto położenie biegunów magnetycznych ulega ciągłym zmianom. Natężenie pola magnetycznego przy powierzchni Ziemi wymienia się od 24 A m-1 na równiku do 56 A m-1 w pobliżu biegunów magnetycznych. Do opisu z.p.m. wprowadza się przedmioty: 1) deklinacja: kąt pomiędzy składową poziomą natężenia pola magnetycznego a kierunkiem południka ziemskiego w danym punkcie. 2) inklinacja: kąt pomiędzy kierunkiem natężenia pola a jego składową poziomą. Uważane jest, iż pole magnetyczne powstaje w konsekwencji prądów konwekcyjnych, które płyną w metalicznym jądrze Ziemi o wysokiej temp. i znacznym przewodnictwie elektrycznym. Ponadto w pobliżu Ziemi obserwuje się pole magnetyczne powiązane z mocnymi wiatrami wiejącymi w jonosferze. Wiatry te, wiejące z prędkością rzędu 100 m s-1, są spowodowane oddziaływaniem Słońca i Księżyca i gradientami ciśnień. Ruch zjonizowanego gazu jest równoważny prądom elektrycznym, który skutkuje stworzenie dodatkowego pola magnetycznego nakładającego się na regularne pole ziemskie. W r. 1958 wykryto w pobliżu Ziemi dwa pierścieniowe, otaczające Ziemię, obszary promieniowania jonizującego, zwane pasami radiacji van Allena. Pasy van Allena i magnetosfera Ziemi Wewnętrzny pierścień znajduje się nad równikiem geomagnetycznym od wysokości ok. 2400 km do 5000 km, a pierścień zewnętrzny od 12 000 do 25 000 km. Obydwa pasy zajmują strefę odpowiadającą ±30o szerokości geomagnetycznej. Są one wypełnione protonami o energiach rzędu 100 MeV i elektronami o energiach ok. 100 keV. Granice pasów van Allena zmieniają się w zależności od tego, jakie cząstki i o jakich energiach wchodzą w ich skład. Pasy stanowią pułapkę magnetyczną dla poruszających się cząstek naładowanych. Spośród dobiegających do Ziemi cząstek tylko nie wszystkie przenikają do atmosfery w okolicach biegunów. Wywołują one wzbudzenie i jonizację atomów gazu w górnych warstwach atmosfery, powodując jego świecenie. W ten sposób powstaje widowiskowe zdarzenie zwane zorzą polarną. Źródłami naładowanych cząstek są wiatr słoneczny i promieniowanie kosmiczne. W skład promieniowania kosmicznego wchodzą protony, cząstki α, neutrony, elektrony i promienie γ. Region otaczający Ziemię, wypełniony naładowanymi cząstkami, pozostający pod wpływem z.p.m., nazywa się magnetosferą. Magnetosfera zawiera całą atmosferę i pasy van Allena. Kształt magnetosfery i jej rozmiary zależą w pewnym stopniu od aktualnej aktywności Słońca
Definicja ZWILŻANIE:
Co to jest zobacz MENISK ziemskie pole magnetyczne. co znaczy.
Definicja ZJAWISKO JOULE´A-THOMSONA:
Co to jest zachodzące dla gazów rzeczywistych. Dla gazu doskonałego, rozprężenie adiabatyczne, gdzie gaz wykonuje pracę zewnętrzną kosztem swej energii wewnętrznej, prowadzi zawsze do obniżenia temp ziemskie pole magnetyczne. krzyżówka.
Definicja ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII (RÓWNEGO PODZIAŁU ENER:
Co to jest znajdującym się w stanie równowagi termodynamicznej na każdy stopień swobody cząsteczki przypada średnio taka sama liczba energii. k = R/NA - stała Boltzmanna; R - stała gazowa; NA - liczba Avogadro ziemskie pole magnetyczne. co to jest.
Definicja ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA:
Co to jest bezwymiarowa określająca relacja energii absorbowanej do energii całkowitej padającej na ciało. Z.a. zależy od rodzaju ciała, jego temp. i długości fali padającego promieniowania. Ea - energia ziemskie pole magnetyczne. słownik.
Definicja ZASADA RÓWNOWAŻNOŚCI:
Co to jest nie można odróżnić pseudosił bezwładności od sił grawitacji. Obserwator znajdujący się w wagonie poruszającym się z przyśpieszeniem a zaobserwuje zmianę kierunku pionu, będącą następstwem złożenia ziemskie pole magnetyczne. czym jest.

Czym jest ZIEMSKIE POLE MAGNETYCZNE znaczenie w Słownik fizyka Z .