Słownik TENSOR co to znaczy? Słownik zapisany w formie - II zasada dynamiki Newtona ( dynamika.

Czy przydatne?

Co to jest Tensor

Definicja z ang. TENSOR, z niem. TENSOR.

Co to znaczy: Związek pomiędzy dwoma wektorami zapisany w formie - II zasada dynamiki Newtona ( dynamika) albo (*) prawo Ohma w formie różniczkowej ( Ohma prawo) znaczy równoległość wektorów: - gęstość prądu, - natężenie pola elektrycznego. Równanie wektorowe (*) prawdziwe dla substancji izotropowej jest równoważne trzem równaniom: j1 = σE1 j2 = σE2         j3 = σE3 (**) albo Wprowadzono oznaczenia: E1, j1 - składowe w kierunku x, E2, j2 - składowe w kierunku y, E3, j3 - składowe w kierunku z. W razie, gdy badamy przewodzenie prądu elektrycznego poprzez monokryształy, może się zdarzyć, iż substancja ta jest anizotropowa i . Związek między dwoma nierównoległymi wektorami można zapisać w następujący sposób Przewodnictwo anizotropowego kryształu jest więc określone nie jedną wartością ale zespołem 9 współczynników, które można zapisać w następujący sposób: ςij - tytułujemy tensorem drugiego rzędu Zespół równań (***) w formie tensorowej ji =  ςijEj albo Precyzyjne ustalenie tensora drugiego rzędu Tij wymaga prześledzenia, jak składowe tego tensora transformują się przy obrotach układu odniesienia. Gdyż tensor Tij opisuje właściwości fizyczne, więc fundamentalne jego własności są niezależne od układu odniesienia. Zwłaszcza należy wyróżnić 2 typy tensorów: (a) tensor symetryczny Tij = Tji, na przykład: składowe T12 = T21, T23 = T32, (b) tensor antysymetryczny Tij = -Tji; dla tego tensora T11 = T22 = T33 = 0. Wielkościami tensorowymi w substancjach anizotropowych są także: przenikalność elektryczna, przenikalność magnetyczna, przewodnictwo cieplne. Jeśli ciało o dowolnym kształcie i rozkładzie masy wykonuje swobodny ruch obrotowy, wówczas okres pędu nie jest równoległy do prędkości kątowej ciała . Zamiast równania: , gdzie okres bezwładności I jest skalarem, należy użytkować równanie tensorowe: Li = Iijωj, gdzie występuje tensor momentu bezwładności Iij. Tensor ten jest symetryczny. Rząd tensora to liczba wyznaczników określających daną rozmiar fizyczną

Czym jest TENSOR znaczenie w Słownik fizyka T .