Słownik OHMA PRAWO co to znaczy? Słownik napięciem przyłożonym na końcach przewodnika a natężeniem.

Czy przydatne?

Co to jest Prawo Ohma

Definicja z ang. Ohm LAW, z niem. Ohm LAW.

Co to znaczy: prawo ustalające związek pomiędzy napięciem przyłożonym na końcach przewodnika a natężeniem prądu płynącego poprzez przewodnik. Może być sformułowane na dwa metody: 1) Natężenie prądu elektrycznego I płynącego poprzez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia U przyłożonego na końce przewodnika. Zależność natężenia prądu przepływającego poprzez przewodnik od napięcia przyłożonego na końce przewodnika Współczynnik proporcjonalności G, zależny od parametrów geometrycznych przewodnika i od materiału, z jakiego jest on zrobiony, nazywa się przewodnością elektryczną (konduktancją) przewodnika. Miarą przewodności jest relacja natężenia prądu płynącego poprzez przewodnik do napięcia przyłożonego na jego końce: Jednostką przewodności elektrycznej jest 1 simens (1 S). albo Przewodność elektryczna przewodnika o długości l i powierzchni przekroju poprzecznego s wyraża się wzorem: , gdzie - przewodność elektryczna właściwa (konduktywność) jest stałą materiałową. Jednostką konduktywności jest 2) Spadek napięcia na końcach przewodnika U jest wprost proporcjonalny do natężenia prądu I płynącego poprzez przewodnik: U = RI Współczynnik proporcjonalności R nazywa się oporem elektrycznym (rezystancją) przewodnika. Miarą oporu elektrycznego jest relacja spadku napięcia na końcach przewodnika do natężenia prądu płynącego poprzez przewodnik. Opór jest więc odwrotnością przewodności elektrycznej. Jednostką oporu elektrycznego jest 1 om. albo Zależność oporu elektrycznego (rezystancji) przewodnika od jego długości l i powierzchni przekroju poprzecznego s przedstawia wzór: Współczynnik ρ, zależny od rodzaju materiału z jakiego zrobiono przewodnik, nazywa się oporem właściwym (rezystywnością) materiału. Jednostką rezystywności jest 1 omometr (1Ωm) P.O. stosuje się, w bardzo szerokim zakresie natężeń prądów i przykładanych napięć, do przewodników metalowych. Sporo przedmiotów obwodów elektrycznych nie stosuje się do p.O. albo podlegają temu prawu w ograniczonym zakresie napięć. Przedmioty takie nazywa się nieomowymi albo nieliniowymi ( charakterystyka prądowo napięciowa). P.O. dla małego fragmentu przewodnika, gdzie (lokalnie) można uznać pole elektryczne za jednorodne, przedstawia się także w formie: , gdzie - wektor gęstości prądu, - natężenie pola elektrycznego, - konduktywność, która w przewodniku izotropowym jest wielkością skalarną. Lokalne prawo Ohma W przewodniku anizotropowym jest tensorem, co znaczy, iż kierunki wektorów i nie muszą się pokrywać

Czym jest OHMA PRAWO znaczenie w Słownik fizyka O .