Słownik INTERFERENCJA ŚWIATŁA co to znaczy? Słownik jednakowych częstotliwościach i drgających ze.

Czy przydatne?

Co to jest Światła Interferencja

Definicja z ang. INTERFERENCE OF LIGHT, z niem. Interferenz von Licht.

Co to znaczy: nakładanie się na siebie fal o jednakowych częstotliwościach i drgających ze stałą różnicą etapy, doprowadzonych do określonego miejsca (ekranu) wieloma drogami. Fale świetlne, które są zdolne do interferencji nazywa się falami spójnymi. Pierwszym doświadczeniem, gdzie zaobserwowano i.ś. było doświadczenie Thomasa Younga (1801), znane także jako doświadczenie z dwiema szczelinami. Światło biegnące od źródła światła Z ulega ugięciu na szczelinie S. Wskutek ugięcia (dyfrakcji) za szczeliną S powstaje fala cylindryczna. Gdyż szczeliny S1 i S2 znajdują się na tej samej powierzchni falowej, można traktować je jako źródła światła drgające w danej chwili w tej samej fazie i wysyłające fale cylindryczne. Fale te, zwane falami spójnymi (koherentnymi), dobiegają do ekranu, dając obraz interferencyjny w formie równoległych prążków na przemian jasnych i ciemnych. Różnica faz między falami docierającymi do ekranu jest rezultatem różnicy dróg: Γ = dsinα gdzie d - odległość szczelin (rzędu dziesiątych części milimetra), - kąt ugięcia. Jeżeli na ekranie obserwuje się prążek jasny (etapy właściwe), to różnica dróg wynosi: Γ = nλ n = 0,1,2,3, ... (**) Dla prążków ciemnych (etapy przeciwne): porównując prawe strony wzorów (*) i (**) otrzymuje się: λn = dsinαlublubPonieważ D >> d i D >> a można napisać: sinα = tgα i wtedy: W doświadczeniu Younga interferują fale świetlne ugięte na szczelinach S1 i S2. Zachodzą tu jednocześnie dwa zjawiska - dyfrakcja i i.ś. Jaśniejszy obraz i ostrzejsze prążki interferencyjne można dostać używając układu wielu szczelin, a więc siatki dyfrakcyjnej. Wartość kąta ugięcia zależy od długości fali, dlatego w razie użycia światła białego nastąpi rozszczepienie światła. I.ś. może zachodzić bez udziału zjawiska dyfrakcji. Podobnie jak w doświadczeniu Younga, lecz bez udziału zjawiska dyfrakcji, można obserwować prążki interferencyjne posługując się bipryzmatem Fresnela albo zwierciadłem Lloyda. Innym odpowiednikiem bezdyfrakcyjnej interferencji jest i.ś. przy odbiciu od cienkich płytek albo błon

Czym jest INTERFERENCJA ŚWIATŁA znaczenie w Słownik fizyka I .