Słownik GŁÓWNE OSIE BEZWŁADNOŚCI. co to znaczy? Słownik układ współrzędnych (x, y, z) sztywno.

Czy przydatne?

Co to jest Bezwładności Osie Główne

Definicja z ang. Principal axes of inertia., z niem. Hauptträgheitsachsen..

Co to znaczy: W razie bryły sztywnej można wybrać układ współrzędnych (x, y, z) sztywno związany z bryłą. W razie bryły o symetrii osiowej jedna z osi układu pokrywa się normalnie z osią symetrii bryły. Obrót wokół dowolnej osi jest wypadkowym obrotem wokół osi głównych x, y i z. Wektor prędkości kątowej bryły można przedstawić w formie: Wektor momentu pędu: Gdyż współczynniki bezwładności (momenty bezwładności względem osi głównych) mają normalnie różne wartości (Ix ≠ Iy ≠ Iz), to przy swobodnym wirowaniu bryły sztywnej wokół dowolnej osi, wektory L i ω mają różne kierunki. Okres bezwładności I jest więc wielkością tensorową ( tensor). Przy braku zewnętrznych momentów sił, wektor momentu pędu L zachowuje stały kierunek w przestrzeni, wektor ω zaś porusza się ruchem precesyjnym wokół , co prowadzi do "kołysania" się bryły, które zachodzi wraz z jej obrotem. Bryłę, dla której spełniony jest warunek Ix ≠ Iy ≠ Iz nazywa się bąkiem symetrycznym, z kolei dla Ix = Iy = Iz - bąkiem kulistym. Jeżeli figura obraca się wokół jednej z osi symetrii, wtedy okres bezwładności można traktować jak rozmiar skalarną, a oś nazywa się osią swobodną. Dodatkowo oś, względem której okres bezwładności jest największy, nazywa się osią swobodną stałą

Czym jest GŁÓWNE OSIE BEZWŁADNOŚCI znaczenie w Słownik fizyka G .