Słownik GŁOŚNOŚĆ DŹWIĘKU co to znaczy? Słownik oceny siły wrażenia słuchowego wywołanego falą.

Czy przydatne?

Co to jest Dźwięku Głośność

Definicja z ang. VOLUME SOUND, z niem. VOLUME SOUND.

Co to znaczy GŁOŚNOŚĆ DŹWIĘKU: jest wielkością subiektywną, zależną od oceny siły wrażenia słuchowego wywołanego falą akustyczną, w przeciwieństwie od ciśnienia akustycznego i natężenia dźwięku, które są obiektywnymi cechami fali akustycznej. G. dź. zależy nie tylko od jego średniej kwadratowej ciśnienia pe, ale także od czułości ucha, która różni się dla dźwięków o różnych natężeniach i częstotliwości. Jeżeli ciśnienie akustyczne będzie mniejsze od pewnej wartości p0, zwanej progiem słyszalności, to dźwięk taki nie będzie słyszalny. Próg słyszalności osiąga najmniejszą wartość rzędu dla częstotliwości v = 1500-3000 Hz. Bardzo mocne dźwięki powodują uczucie bólu. Min. wartość ciśnienia akustycznego pe, przy którym pojawia się to uczucie, nazywa się progiem wrażenia bólu albo progiem bólu. Próg bólu jest największy dla częstotliwości v = 500 ÷ 1000 Hz i wynosi ok. . Region dźwięków słyszalnych, ograniczony dwiema krzywymi progowymi, pokazano na rysunku. W obszarze częstotliwości bliskich 1000 Hz ucho jest zdolne przyjmować dźwięki, których ciśnienia akustyczne różnią się więcej niż 107 razy. Dlatego do porównania głośności stosuje się skalę logarytmiczną. W celu porównania dźwięków o tej samej częstotliwości wprowadza się rozmiar L, nazywaną poziomem ciśnienia akustycznego, wyrażającą się wzorem: Gdyż ciśnienie jest proporcjonalne do pierwiastka z natężenia dźwięku, wzór można także napisać w formie: Poziom ciśnienia akustycznego (wyrażonego w belach albo decybelach) odpowiadający progowi słyszalności jest równy zeru. Z racji na zależność czułości ucha od częstotliwości dźwięku, dźwięki o takich samych ciśnieniach akustycznych (natężeniach), ale o różnych częstotliwościach odbierane są poprzez ucho jako dźwięki o niejednakowej głośności. W celu porównania g.dź. o różnych częstotliwościach wprowadza się definicja poziomu głośności. Poziom głośności dźwięku mierzy się w fonach. Poziom głośności jest równy jednemu fonowi, jeżeli poziom ciśnienia akustycznego tak samo głośno słyszanego "dźwięku" wzorcowego (v = 1000 Hz) jest równy 1 dB. Umowne zero ciśnienia akustycznego "dźwięku wzorcowego" przyjęto jako równe co odpowiada natężeniu
Definicja GĘSTOŚĆ:
Co to jest liczbowo równa masie przypadającej na jednostkę objętości ciała. Dla ciał jednorodnych definiuje się g. jako relacja masy ciała M do jego objętości V: Dla ciał niejednorodnych można zdefiniować głośność dźwięku co to jest.
Definicja GŁÓWNE OSIE BEZWŁADNOŚCI.:
Co to jest sztywnej można wybrać układ współrzędnych (x, y, z) sztywno związany z bryłą. W razie bryły o symetrii osiowej jedna z osi układu pokrywa się normalnie z osią symetrii bryły. Obrót wokół dowolnej osi głośność dźwięku definicja.
Definicja GALWANOMETR:
Co to jest wykorzystywany do pomiaru bardzo małych natężeń prądu, rzędu 10-10 A. Przeważnie to jest przyrząd magnetoelektryczny z ruchomą cewką (cewka obraca się w polu magnetycznym magnesu stałego) zawieszoną głośność dźwięku co znaczy.
Definicja GEOCENTRYCZNY MODEL UKŁADU PLANETARNEGO:
Co to jest planetarnego, gdzie do opisu skomplikowanych ruchów planet na tle gwiazd stałych przyjmuje się układ odniesienia związany z Ziemią. Artystą takiego modelu Układu Słonecznego był aleksandryjski głośność dźwięku słownik.
Definicja GENERATOR ELEKTROSTATYCZNY:
Co to jest wytwarzania różnic potencjałów elektrycznych rzędu mln woltów. G.e. wynalazł w 1890 lord Kelvin, a zastosował go R.J. Van de Graaf w r. 1931. Kluczowe wykorzystanie w fizyce, to zastosowanie tej głośność dźwięku znaczenie.

Czym jest GŁOŚNOŚĆ DŹWIĘKU znaczenie w Słownik fizyka G .