Słownik FOTOMETRIA co to znaczy? Słownik procesem przenoszenia energii poprzez światło.

Czy przydatne?

Co to jest Fotometria

Definicja z ang. PHOTOMETRY, z niem. PHOTOMETRIE.

Co to znaczy FOTOMETRIA: dział optyki, który zajmuje się procesem przenoszenia energii poprzez światło. - Fotometria energetyczna opisuje mechanizm przenoszenia energii poprzez fale elektromagnetyczne posługując się pojęciami mocy i energii. - Fotometria wizualna (świetlna) zajmuje się przenoszeniem energii promieniowania elektromagnetycznego w dziedzinie czułości oka ludzkiego, a więc dla długości fal λ w dziedzinie 400 nm do 800 nm. Do celów fotometrii wizualnej w układzie SI wprowadzono jednostkę natężenia źródła światła - światłości I. Jednostką tą jest: kandela, znak [cd], (z łaciny candela - świeca) Kandela to jest światłość, którą ma w kierunku prostopadłym powierzchnia ciała idealnie czarnego o polu 1/600 000 m2 promieniującego w temp. krzepnięcia platyny (1769°C), pod ciśnieniem 101325 N/m2. Jednostkę tę określono także w sposób energetyczny: Kandela to jest światłość promieniowania monochromatycznego o częstotliwości 540 . 1012Hz wysyłanego z mocą 1/683 W/sr w jednostkowy kąt bryłowy. Obydwie pojęcia są równoważne. Przykłady światłości źródeł światła: płomień świecy, I ≈ 0.8÷1,2 cd żarówka o mocy 60 W, I ≈ 60 cd - Kąt bryłowy Δω, jednostka [sr] - steradian to jest część przestrzeni ograniczona półprostymi wychodzącymi z punktu O (środek sfery) i przechodzącymi poprzez wszystkie punkty krzywej ograniczającej powierzchnię ΔΣ (leżącą na sferze o promieniu r) Δω = ΔS/r2 Pełny kąt bryłowy wynosi: Δω = 4πr2/r2 = 4π[sr] - Strumień świetlny, δφ, wysyłany poprzez izotropowe, punktowe źródło światła o światłości I w kąt bryłowy δω δφ = Iδω jednostka: 1 lumen = 1 cd sr Całkowity strumień świetlny wysyłany we wszystkie strony (kąt bryłowy 4π sr) poprzez źródło punktowe (o małych rozmiarach): φχ = 4πl [lumenów] - Oświetlenie, natężenie oświetlenia, znak E - to jest relacja strumienia świetlnego do pola powierzchni, na którą pada światło: - Wzór fotometryczny W razie, gdy powierzchnia oświetlana dS jest nachylona do strumienia światła pod kątem α (α - kąt padania) a światłość punktowego źródła światła wynosi I, wówczas można zapisać
Definicja FRAUNHOFERA LINIE:
Co to jest zobacz WIDMA OPTYCZNE fotometria co znaczy.
Definicja FOTOPOWIELACZ ELEKTRONOWY:
Co to jest scyntylacja) padający na fotokatodę K, na zasadzie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego, wybija z niej elektron. Elektron ten jest przyspieszany polem elektrycznym pomiędzy katodą K i dynodą D1 fotometria krzyżówka.
Definicja FIZYKA RELATYWISTYCZNA.:
Co to jest jest specjalna teoria względności. Pierwszą publikację pt. O elektrodynamice ciał w ruchu na temat szczególnej teorii względności opublikował Albert Einstein w 1905 roku. Specjalna teoria względności fotometria co to jest.
Definicja FM:
Co to jest częstotliwości (z angielskiego: freQuency modulation). Sposób przekazywania informacji przy udziale (ultrakrótkich) fal radiowych polegająca na tym, iż sygnał o częstotliwości akustycznej nałożony na fotometria słownik.
Definicja FALE MECHANICZNE.:
Co to jest mechaniczne (odkształcenia), rozchodzące się w ośrodku sprężystym, nazywają się falami sprężystymi. Jeśli amplitudy drgań cząsteczek ośrodka są małe, to fale nazywają się akustycznymi albo fotometria czym jest.

Czym jest FOTOMETRIA znaczenie w Słownik fizyka F .