Słownik ELEKTROLIZA co to znaczy? Słownik przepływowi prądu elektrycznego poprzez elektrolit.

Czy przydatne?

Co to jest Elektroliza

Definicja z ang. ELECTROLYSIS, z niem. Elektrolyse.

Co to znaczy ELEKTROLIZA: ogół zjawisk chemicznych towarzyszących przepływowi prądu elektrycznego poprzez elektrolit. Jeżeli w naczyniu zawierającym wodny roztwór kwasu, zasady albo soli umieścić dwie elektrody połączone z zewnętrznym źródłem napięcia stałego, to w obwodzie popłynie prąd elektryczny związany z ruchem dodatnich i ujemnych jonów, które powstały w procesie dysocjacji. Za przykład procesu elektrolitycznego może posłużyć elektroliza wodnego roztworu siarczanu miedzi CuSO4. Pod wpływem pola elektrycznego jony Cu2+ (kationy) poruszają się w kierunku elektrody ujemnej (katody), a ujemne jony SO42 - (aniony) - w kierunku elektrody dodatniej (anody). Na elektrodach, które nie reagują z produktami elektrolizy (na przykład węglowych), zachodzą następujące reakcje chemiczne: a) na katodzie (-): Cu2+ + 2- ⇒ Cu Nieujemny jon miedzi przyłącza dwa elektrony, staje się obojętnym elektrycznie atomem i wydziela się na katodzie. Mówimy, iż na katodzie zachodzi reakcja redukcji jonu miedzi. b) na anodzie (+): Niekorzystny jon , oddając dwa elektrony utlenia się do reszty kwasowej SO4, która reagując z wodą daje cząsteczkę kwasu siarkowego. Dodatkowo na anodzie wydziela się tlen. Jeżeli użyjemy elektrod miedzianych, to reakcja na katodzie będzie przebiegać tak samo jak w razie elektrod węglowych (grafit), z kolei na anodzie będzie przebiegać odmiennie: (+) Jony reszty kwasowej, łącząc się z jonami miedzi, pochodzącymi z anody, tworzą cząsteczki siarczanu miedzi, które przechodzą do roztworu. Końcowym efektem jest przenoszenie miedzi z anody na katodę. Reakcje chemiczne towarzyszące przepływowi prądu elektrycznego poprzez jakikolwiek elektrolit mogą być bardzo złożone, lecz zawsze można sprowadzić je do reakcji redukcji (na katodzie) i utleniania (na anodzie). Zamiana elektronów zachodzi między jonami a odpowiednimi elektrodami. Dlatego w obwodzie zewnętrznym może płynąć prąd elektronowy. Ilościowo zdarzenie e. opisują dwa prawa elektrolizy sformułowane poprzez Michaela Faradaya
Definicja ELEKTROMAGNES:
Co to jest wykorzystywane do wytwarzania mocnych pól magnetycznych. Pole magnetyczne jest produkowane poprzez namagnesowanie rdzenia z miękkiego ferromagnetyka prądem elektrycznym płynącym poprzez uzwojenia elektroliza co znaczy.
Definicja ENERGIA FALI:
Co to jest w ośrodku sprężystym poprzez falę. Zmiana energii kinetycznej małej objętości dV ośrodka sprężystego, związana z rozchodzeniem się w ośrodku fali płaskiej opisanej wzorem , jest równa: ρ - gęstość elektroliza krzyżówka.
Definicja ELEMENT LINIOWY:
Co to jest zobacz CHARAKTERYSTYKA PRĄDOWO-NAPIĘCIOWA elektroliza co to jest.
Definicja EFEKT MEISSNERA:
Co to jest OCHSENFELDA - zobacz NADPRZEWODNICTWO elektroliza słownik.
Definicja ENTROPIA:
Co to jest odosobnionego układu termodynamicznego, która charakteryzuje kierunek przebiegu samorzutnych mechanizmów w tym układzie. E ustala kierunek mechanizmów nieodwracalnych. Wzrost e to relacja ilości elektroliza czym jest.

Czym jest ELEKTROLIZA znaczenie w Słownik fizyka E .