Słownik DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA co to znaczy? Słownik kwasów, zasad, soli), a więc elektrolitów.

Czy przydatne?

Co to jest Elektrolityczna Dysocjacja

Definicja z ang. Electrolytic dissociation, z niem. Die elektrolytische Dissoziation.

Co to znaczy: rozpad cząsteczek o wiązaniu jonowym (kwasów, zasad, soli), a więc elektrolitów, pod wpływem rozpuszczalnika o dużej stałej dielektrycznej, przeważnie wody. Atomy tworzące cząsteczki kwasów, zasad albo soli są powiązane między sobą siłami elektrostatycznymi opisanymi prawem Coulomba: gdzie ε - stała dielektryczna (względna przenikalność elektryczna) ośrodka, gdzie znajdują się ładunki Q1 i Q2. Z racji na sporą wartość stałej dielektrycznej wody , siła oddziaływania pomiędzy jonami w roztworze wodnym maleje 80 razy. Dlatego niewielka energia ruchu cieplnego wystarczy na to, by część cząsteczek uległa rozpadowi na jony. Jednocześnie z procesem dysocjacji zachodzi rekombinacja cząsteczek i w określonej temp. określa się równowaga dynamiczna. Liczba cząsteczek zdysocjowanych n+ wyrazi się wzorem: n+ = αn0 gdzie - stopień dysocjacji, który rośnie ze wzrostem temp.. Jako przykłady mechanizmów dysocjacji i rekombinacji można podać następujące reakcje: Zdarzenie d.e. skutkuje, iż wodne roztwory kwasów, zasad i soli (elektrolity) są dobrymi przewodnikami prądu elektrycznego, gdyż uwolnione jony stają się nośnikami ładunku elektrycznego. Przepływowi prądu elektrycznego towarzyszy przenoszenie masy, dlatego przewodniki tego typu nazywa się przewodnikami drugiego rodzaju

Czym jest DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA znaczenie w Słownik fizyka D .