Słownik DIODA PÓŁPRZEWODNIKOWA co to znaczy? Słownik wykorzystano właściwości złącza p-n (diody.

Czy przydatne?

Co to jest Półprzewodnikowa Dioda

Definicja z ang. semiconductor diode, z niem. Halbleiterdiode.

Co to znaczy: przyrząd półprzewodnikowy, gdzie wykorzystano właściwości złącza p-n (diody złączowe) albo złącza metal - półprzewodnik (diody ostrzowe). W diodach złączowych (złączu p n) materiał typu p, do którego w stanie przewodzenia dyfundują elektrony, stanowi odpowiednik anody, a materiał typu n, z którego wypływają elektrony, odpowiednik katody diody próżniowej. Użytkowane dawniej diody detekcyjne wykonywano jako diody ostrzowe. Konstrukcja ta jest nadal użytkowana w razie diod pracujących przy bardzo sporych częstotliwościach napięć zmiennych. Przybliżone charakterystyki prądowo napięciowe d. p. można przedstawić dzięki wzorów: DIODA PRÓŻNIOWA - lampa elektronowa z dwiema elektrodami, anodą (+) i katodą (-). Postawą pracy diody jest zdarzenie emisji elektronów z katody. Raczej wykorzystuje się zdarzenie termoemisji, jednakże emisja zimna (autoelektronowa) także znajduje wykorzystanie. Gdyż dioda przewodzi prąd elektryczny tylko w jednym kierunku, przeważnie bywa użytkowana w układach prostowników prądu zmiennego. DIODA TUNELOWA. - Fundamentem działania d.t. jest zdarzenie Esakiego, opierające na przejściu tunelowym elektronów z obszaru n+ pasma przewodnictwa do obszaru p+ pasma podstawowego w konsekwencji ich energii cieplnej. DIODA ZENERA. - Działanie d.Z. oparte jest na zjawisku (przebiciu) Zenera, polegającym na przejściu tunelowym elektronów z pasma podstawowego silnie domieszkowanego półprzewodnika p+ do obszaru n+ pasma przewodnictwa pod wpływem dużego natężenia pola elektrycznego. D. Z. użytkowane są w układach stabilizatorów napięcia, gdyż napięcie przebicia zenerowskiego Uz prawie nie zależy od natężenia prądu I. DIPOL ELEKTRYCZNY - dwa ładunki różnoimienne równe co do wartości, sztywno z sobą powiązane i znajdujące się w stałej odległości l od siebie. Na dipol umieszczony w polu elektrycznym o natężeniu działa okres pary sił , którego wartość ustala wzór: M = qlE sinα gdzie rozmiar p = ql jest wartością momentu dipolowego. Okres dipolowy jest wektorem zwróconym od ładunku (-q) do ładunku (+q) i wynosi: Okres pary sił można więc przedstawić w formie iloczynu wektorowego: Jednostką momentu dipolowego jest 1 kulombometr (Cm). Trwałym elektrycznym momentem dipolowym obdarzone są nie wszystkie cząsteczki, na przykład H2O i H2S. Okres dipolowy może być także wyindukowany poprzez pole elektryczne, tak jak to się dzieje w razie pojedynczych atomów poddanych działaniu pola elektrycznego. Dzięki przesunięciu chmury elektronowej względem jądra atomu powstaje indukowany okres dipolowy

Czym jest DIODA PÓŁPRZEWODNIKOWA znaczenie w Słownik fizyka D .