Słownik DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA co to znaczy? Słownik światło w trakcie przepływu prądu.

Czy przydatne?

Co to jest Elektroluminescencyjna Dioda

Definicja z ang. light emitting diode, z niem. Licht emittierende Diode.

Co to znaczy DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA: dioda półprzewodnikowa emitująca światło w trakcie przepływu prądu poprzez złącze p-n ( luminescencja). Powszechnie stosowana jest nazwa LED (z angielskiego: Light Emitting Diode). Zasada działania opiera się na zjawisku rekombinacji. Para nośników ładunku elektron - dziura może ulec rekombinacji na dwa metody: - rekombinacja bezpośrednia - promienista. Efektem takiej rekombinacji jest wyemitowanie fotonu o energii hv ≥ Eg, gdzie Eg - przerwa energetyczna, a więc szerokość pasma energii wzbronionych. - rekombinacja pośrednia - bezpromienista. Rekombinacja taka dzieje się przy udziale centrum rekombinacyjnego, którym może być domieszka (na przykład Cu w germanie), defekty struktury, a również defekty powierzchniowe. W rezultacie rekombinacji pośredniej energia zamienia się w ciepło (energia drgań cieplnych kryształu). Istnieje sposobność wytworzenia dużej ilości nadmiarowych nośników w złączu p-n spolaryzowanym w kierunku przewodzenia. W obszarze złącza p-n wytwarza się stan inwersji obsadzeń poziomów energetycznych (w paśmie przewodnictwa jest nieco więcej elektronów niż w górnych poziomach pasma walencyjnego). W obszarze tym występuje intensywna rekombinacja promienista i dioda jest źródłem światła (LED). Do produkcji LED używa się materiału o odpowiedniej szerokości przerwy energetycznej Eg>1,7eV, aby wystąpiła emisja światła widzialnego. W materiale tym prawdopodobieństwo rekombinacji promienistej powinno być zdecydowanie większe od prawdopodobieństwa rekombinacji bezpromienistej. Stosuje się następujące materiały: GaAs (arsenek galu) - podczerwień GaP - GaS (fosforek galu - siarczek galu) - światło czerwone i żółte GaP - światło zielone GaN (azotek galu) - świato niebieskie D.e. emitują światło niespójne. Wykazują sporą sprawność przemiany energii elektrycznej w energię światła, na przykład dioda LED świecąca światłem zielonym ma sprawność świetlną zbliżoną do granicznej teoretycznej możliwej wartości 680 lm/W. Czas nieprzerwanej pracy LED wynosi powyżej 20 lat. Światło LED może być łatwo modulowane przez zmianę natężenia prądu zasilającego. Wykorzystanie: lampki sygnalizacyjne, parametry alfanumeryczne, transoptory. D.e., której boczne ściany tworzą rezonator optyczny, po przekroczeniu progowej wartości natężenia prądu rozpoczyna emitować światło spójne i działa jako laser półprzewodnikowy ( laser)
Definicja DETEKTORY NEUTRONÓW.:
Co to jest posiadając ładunku nie wywołują jonizacji ośrodka. Detekcja neutronów oparta jest na zjawiskach, wskutek których powstaje promieniowanie jonizujące proste do detekcji. Reakcje jądrowe dioda elektroluminescencyjna co znaczy.
Definicja DETEKTORY "PLASTYKOWE".:
Co to jest naładowanej cząstki poprzez ciało stałe skutkuje stworzenie śladu o zakłóconej strukturze rzędu 50 Å. Ślady te można obserwować w mikroskopie elektronowym albo po odpowiedniej obróbce chemicznej w dioda elektroluminescencyjna krzyżówka.
Definicja DC:
Co to jest angielskojęzyczny skrót oznaczający prąd stały (direct current dioda elektroluminescencyjna co to jest.
Definicja DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI.:
Co to jest są równoważnymi metodami przekazywania energii, albowiem przekazywanie energii uporządkowanej ciała w energię chaotycznego ruchu cieplnego cząsteczek jest procesem nieodwracalnym. Równoważne dioda elektroluminescencyjna słownik.
Definicja DYNAMIKA:
Co to jest zajmujący się fizycznym i matematycznym opisem zachowania się ciał poddanych działaniu sił, jeżeli siły te wywołują zmiany ruchu (pędu, krętu) tych ciał. Fundamentem klasycznej d. są prawa (zasady) d dioda elektroluminescencyjna czym jest.

Czym jest DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA znaczenie w Słownik fizyka D .