Słownik CIŚNIENIE ŚWIATŁA. co to znaczy? Słownik energię, przenosi również pęd. Pęd wyrażony.

Czy przydatne?

Co to jest Światła Ciśnienie

Definicja z ang. PRESSURE LIGHT., z niem. Ldruckleuchte..

Co to znaczy CIŚNIENIE ŚWIATŁA.: Fala elektromagnetyczna przenosząc energię, przenosi również pęd. Pęd wyrażony poprzez gęstość energii jest równy: Wektor pędu jest równoległy do wektora Poyntinga. Pęd przekazany powierzchni idealnie odbijającej światło (zderzenie sprężyste) jest podwójnie większy niż pęd przekazany powierzchni pochłaniającej (zderzenie niesprężyste). C.ś. można łatwo zaobserwować w radiometrze Crooke´a. Przyrząd ten złożona jest z czterech lekkich skrzydełek zmontowanych na pionowym igłowym łożysku, tworzących wirnik mogący obracać się z małym tarciem. Wirnik ten jest zamknięty w szklanej obudowie opróżnionej z powietrza. Jedna strona każdego skrzydełka jest pokryta warstwą metalu (zwierciadło), a druga jest wyczerniona (powierzchnia pochłaniająca światło). W próżni c.ś. na powierzchnię odbijającą jest podwójnie większe niż na powierzchnię wyczernioną i skrzydełka obracają się w kierunku powierzchni wyczernionej. Jeżeli w obudowie obecne są resztki gazu, to w konsekwencji wzrostu temp. wyczernionych powierzchni cząsteczki gazu w ich sąsiedztwie poruszają się szybciej niż po stronie metalizowanej. Zderzenia tych cząsteczek z wirnikiem wywołują obrót w kierunku przeciwnym do poprzedniego (w próżni). C.ś. można równie dobrze wytłumaczyć z punktu widzenia teorii falowej, jak i fotonowej. Ciśnienie wywierane poprzez falę elektromagnetyczną na powierzchnię dowolnego materiału można wytłumaczyć jakościowo działaniem siły Lorentza na elektrony, które wprawiane w ruch poprzez pole elektryczne fali podlegają oddziaływaniu jej pola magnetycznego. Powstająca siła Lorentza jest zawsze skierowana do wnętrza materiału i jest powodem występowania c.ś. C.ś. jest więc jedynym zjawiskiem, gdzie w sposób wyraźny przejawia się wpływ pola magnetycznego fali świetlnej
Definicja CHARAKTERYSTYKA PRĄDOWO- -NAPIĘCIOWA:
Co to jest prądu płynącego poprzez obiekt obwodu elektrycznego od napięcia (różnicy potencjałów) przyłożonego na jego końce I = I(U) albo zależność spadku napięcia na zaciskach tego elementu od natężenia ciśnienie światła. co to jest.
Definicja CZĄSTKI ELEMENTARNE:
Co to jest twory łatwe, których nie można zbudować z części składowych. W latach 1930-1935 znane były: elektron e, proton p, neutron n, foton . Nazwano je cząstkami elementarnymi, najprostszymi, z których, jak ciśnienie światła. definicja.
Definicja CZARNA DZIURA:
Co to jest którego nie może wydostać się żaden sygnał, w tym światło. C.d. może być zatem obserwowana tylko w sposób pośredni. Z relatywistycznej teorii grawitacji A. Einsteina można dla ciała o masie M ciśnienie światła. co znaczy.
Definicja CYKL PROSTY:
Co to jest zobacz TERMODYNAMICZNY Mechanizm CYKLICZNY (KOŁOWY ciśnienie światła. słownik.
Definicja CIEPŁO WŁAŚCIWE:
Co to jest potrzebna do ogrzania jednostki masy substancji o ΔT = 1 kelwin. c - ciepło zgodne, m - masa substancji, ΔQ - dotarczone ciepło, ΔT - wzrost temp.. Ciepło zgodne danego ciała jest inne ciśnienie światła. znaczenie.

Czym jest CIŚNIENIE ŚWIATŁA znaczenie w Słownik fizyka C .