Słownik ANTYFERROELEKTRYK co to znaczy? Słownik zwanej temperaturą Curie, występuje spontaniczne.

Czy przydatne?

Co to jest Antyferroelektryk

Definicja z ang. ANTYFERROELEKTRYK, z niem. ANTYFERROELEKTRYK.

Co to znaczy ANTYFERROELEKTRYK: kryształ, gdzie poniżej pewnej temp. TC, zwanej temperaturą Curie, występuje spontaniczne antyrównoległe uporządkowanie stałych albo indukowanych momentów dipolowych. Uporządkowanie takie zachodzi w obrębie każdej komórki elementarnej i nie prowadzi do pojawienia się polaryzacji spontanicznej, tak jak w ferroelektryku. Można jednak mówić o jednorodnie uporządkowanych obszarach kryształu, zwanych domenami antyferroelektrycznymi. Domeny są obszarami dwójłomnymi i mogą być obserwowane w świetle spolaryzowanym ( polaryzacja poprzez podwójne załamanie). Pole elektryczne o sporym natężeniu może wymusić wystąpienie stanu ferroelektrycznego, co przejawia się występowaniem podwójnej (antyferroelektrycznej) pętli histerezy. Wartość względnej przenikalności elektrycznej ε antyferroelektryka zależy od temp., a zależność temperaturowa wykazuje maksimum w temp. TC. Przykłady materiałów antyferroelektrycznych: cyrkonian ołowiu PbZrO3, hafnian ołowiu PbHfO3, tlenek wolframu WO3, nie wszystkie roztwory stałe PbZrO3 - PbTiO3 i dwuwodorowy fosforan amonowy NH4H2PO4 (ADP). A. są również nie wszystkie ciekłe kryształy. Istnieją kryształy, które wykazują poniżej TC uporządkowanie momentów dipolowych przedstawione schematycznie na rysunku. W kierunku osi x kryształ wykazuje właściwości antyferroelektryczne, a w kierunku osi y - ferroelektryczne. Takie uporządkowanie momentów dipolowych nazywa się ferrielektrycznym, a kryształ - ferrielektykiem. Ferroelektryzm, antyferroelektryzm i ferrielektryzm obserwuje się również w nie wszystkich ciekłych kryształach
Definicja AKTYWNOŚĆ:
Co to jest zobacz PRAWO ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO antyferroelektryk co znaczy.
Definicja ABSORPCJA ŚWIATŁA:
Co to jest pochłaniania światła w ośrodku materialnym. Stosunkowo rozchodzenia się fali świetlnej w ośrodku, jej natężenie etapowo maleje. Zdarzenie absorpcji jest powiązane z przekształcaniem energii pola antyferroelektryk krzyżówka.
Definicja ANIHILACJA:
Co to jest oddziaływania cząstki z jej antycząstką, wskutek którego znikają obie cząstki, a ich energia całkowita (spoczynkowa i kinetyczna) zostaje zamieniona na energię cząstek wtórnych (kwanty γ, mezony π antyferroelektryk co to jest.
Definicja AKOMODACJA:
Co to jest zobacz OKO antyferroelektryk słownik.
Definicja ATOM:
Co to jest pierwiastka chemicznego (gr. atomos - niepodzielny). A. złożona jest z jądra (o ładunku dodatnim +Ze) i elektronów otaczających jądro (całkowity ładunek elektronów wynosi - Ze). A. jest elektrycznie antyferroelektryk czym jest.

Czym jest ANTYFERROELEKTRYK znaczenie w Słownik fizyka A .