Słownik ABSORPCJA ŚWIATŁA co to znaczy? Słownik ośrodku materialnym. Stosunkowo rozchodzenia się.

Czy przydatne?

Co to jest Światła Absorpcja

Definicja z ang. ABSORPTION LIGHT, z niem. ABSORPTION LIGHT.

Co to znaczy ABSORPCJA ŚWIATŁA: zdarzenie pochłaniania światła w ośrodku materialnym. Stosunkowo rozchodzenia się fali świetlnej w ośrodku, jej natężenie etapowo maleje. Zdarzenie absorpcji jest powiązane z przekształcaniem energii pola elektromagnetycznego fali świetlnej w inne formy energii. Zmiana natężenia światła dI po przejściu poprzez warstwę ośrodka o nieskończenie małej grubości dx wyraża się równaniem: dI = -αI0dx albo gdzie I - natężenie światła padającego na warstwę, α - współczynnik absorpcji. Całkując równanie (*) można napisać zależność natężenia światła od grubości x warstwy pochłaniającego ośrodka: albo To wykładnicze (eksponencjalne) prawo absorpcji nazywa się prawem Bouguera-Lamberta. Na rysunku pokazano zależność natężenia fali świetlnej od długości drogi przebytej w ośrodku. Dla odległości natężenie spada do wartości Odległość s, równą odwrotności współczynnika absorpcji, nazywa się długością osłabiania. Wartość liczbowa współczynnika absorpcji zależy od rodzaju ośrodka pochłaniającego światło i rodzaju procesu fizycznego warunkującego pochłanianie światła w danym ośrodku. Wartość współczynnika absorpcji zależy od częstotliwości v (długości fali γ) pochłanianego światła. Zależność α=α(v) albo α=α(γ) albo nazywa się widmem absorpcji. Badanie widm absorpcji i ich interpretacja jest fundamentem spektroskopii absorpcyjnej. W rzeczywistych próbkach światło ulega odbiciu na granicy ośrodków. Wtedy wzór (**) zapisuje się w formie: I = I0(1-R)e-α gdzie - współczynnik odbicia światła od próbki, IR - natężenie światła odbitego. Jeżeli ośrodkiem pochłaniającym światło jest niezbyt stężony roztwór, to prawo Bouguera-Lamberta przyjmuje postać: I = I0e-βcx gdzie β- współczynnik absorpcji na jednostkę stężenia, c - stężenie roztworu. Prawo absorpcji napisane w tej postaci nosi nazwę prawa Beera. Prawo Beera nie zawsze jest spełnione, gdyż istnieją takie substancje, których współczynnik absorpcji zależy od stężenia roztworu
Definicja ANTENA FERRYTOWA:
Co to jest miniaturowa antena kierunkowa, użytkowana do zakresów fal średnich i długich, w formie ferrytowego pręta z nawiniętymi cewkami. A.f. reaguje na zmiany wektora magnetycznego fali elektromagnetycznej absorpcja światła co to jest.
Definicja ANIZOTROPIA:
Co to jest fizycznych charakteryzujących właściwości fizyczne ośrodka (stałych materiałowych) od kierunku wybranego w tym ośrodku. A. właściwości fizycznych jest charakterystyczną właściwością materiałów absorpcja światła definicja.
Definicja ANTENA ODBIORCZA:
Co to jest pola elektromagnetycznego i dostarcza, dzięki linii transmisyjnej, sygnał elektryczny do urządzenia odbiorczego. Dla zakresów fal długich, średnich i krótkich anteny mają postać prętów albo absorpcja światła co znaczy.
Definicja AKOMODACJA:
Co to jest zobacz OKO absorpcja światła słownik.
Definicja ANALIZA WIDMOWA (SPEKTRALNA):
Co to jest zobacz WIDMA OPTYCZNE absorpcja światła znaczenie.

Czym jest ABSORPCJA ŚWIATŁA znaczenie w Słownik fizyka A .