Słownik ZBP co to jest? Definicja działająca opierając się na ustawy o izbach gospodarczych z 30.

Czy przydatne?

Definicja Zbp

Co to znaczy ZBP: Związek Banków Polskich - samorządowa organizacja banków działająca opierając się na ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku, powołana do życia w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające opierając się na prawa polskiego. Do zadań statutowych Związku należy reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków, m in. w dziedzinie uregulowań prawnych dotyczących ustawodawstwa bankowego, wydawania recenzji i ekspertyz i delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczących działania banków, uczestnictwo w charakterze specjalistów w pracach legislacyjnych komisji Sejmu, Senatu, współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, rządem i właściwymi ministerstwami, w dziedzinie funkcjonowania regulaminów prawa odnoszących się do polskiego mechanizmu bankowego, organizowania zamiany informacji między bankami, promocji sektora bankowego i jego usług, budowy infrastruktury międzybankowej, wspierania standaryzacji produktów i usług bankowych, upowszechnianie wiedzy na temat bankowości, prowadzenie postępowania pojednawczego i sądownictwa polubownego dla banków, upowszechniania zasad dobrej praktyki bankowej, popieranie kształcenia zawodowego i koordynacja programów szkoleniowych dla kadry bankowej. Z inicjatywy i przy współudziale Związku powstały takie instytucje infrastruktury bankowej jak: Krajowa Izba Rozliczeniowa., Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „Telbank”/aktualnie Exatel/, Biuro Informacji Kredytowej, Środkowoeuropejskie Centrum Ratingu i Analiz CERA / aktualnie Fitch Polska/., Polska Giełda Finansowa /aktualnie wchodząca w skład CeTO/, Agencja Wydawnicza i Marketingowa Mediabank, Centrum Prawa Bankowego - wydawca miesięcznika BANK, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. Związek jest także udziałowcem i ściśle współpracuje z Międzynarodową Szkołą Bankowości i Finansów w Katowicach, Centrum Zaufania i Certyfikacji CENTRAST, Polskim Pracowniczym Towarzystwie Emerytalnym DIAMENT, i z PolCardem Spółka akcyjna Członkiem stowarzyszonym z ZBP jest spółka Bazy i Mechanizmy Bankowe z Bydgoszczy. Zarząd ZBP, wybierany na 3-letnią kadencje poprzez WZ, kieruje bieżącą robotą Związku i reprezentuje go na zewnątrz. W jego skład wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów i ośmiu członków. ZBP jest fundatorem prestiżowej nagrody dziennikarskiej im. Mariana Krzaka przeznaczonej dla dziennikarzy i publicystów zajmujących się dziedzina bankową i współfundatorem Nagrody im. Mariana Kantona na idealną pracę magisterską i doktorską z zakresu bankowości ze specjalnym uwzględnieniem rozliczeń międzybankowych. Związek dostał za swa działalności Nagrodę Alicji za całokształt swych działań i za powołanie instytucji Arbitra Bankowego. ZBP został także uhonorowany Nagrodą „Europejska Perła” za instytucjonalny wkład w promocję idei europejskiej w Polsce a zwłaszcza za powstanie polskiej infrastruktury bankowej w oparciu o europejskie wzory. Przy Związku działa Klub Bankowca. źródło: www.zbp.pl

Czym jest Zbp znaczenie w Słownik Z .