Słownik Benchmark co to jest? Definicja instrumentów, które stanowią pkt. odniesienia do oceniania.

Czy przydatne?

Definicja Benchmark

Co to znaczy BENCHMARK: Benchmark - instrument finansowy bądź kombinacja tych instrumentów, które stanowią pkt. odniesienia do oceniania wyników kierowania aktywami funduszu inwestycyjnego. Benchmarkiem mogą być na przykład bony skarbowe albo indeksy giełdowe. Każdy fundusz ustala w swym statucie benchmark (na przykład 90% WIG + 10% 52-tygodniowe bony skarbowe), z którym porównywał będzie własne wyniki

Definicja Bon Skarbowy:
Co to jest krótkoterminowy papier wartościowy na okaziciela o wartości nominalnej 10 000 Zł, emitowany w formie weksla poprzez Ministerstwo Finansów, wykorzystywany do finansowania deficytu budżetowego benchmark co to jest.
Definicja Beneficjent:
Co to jest Beneficjent - osoba fizyczna albo prawna, na rzecz której udzielono kredytu albo dla której została otwarta akredytywa, udzielona gwarancja, poręczenie itd benchmark definicja.
Definicja Bessa:
Co to jest charakteryzujący się długotrwałym spadkiem kursów giełdowych papierów wartościowych i cen towarów notowanych na giełdzie, zwany również rynkiem niedźwiedzia (symbolem bessy jest niedźwiedź benchmark co znaczy.
Definicja Biuro Informacji Kredytowej:
Co to jest Biuro Informacji Kredytowej Spółka akcyjna - patrz hasło BIK benchmark słownik.
Definicja BIK:
Co to jest Kredytowej Spółka akcyjna zostało utworzone poprzez banki z inicjatywy Związku Banków Polskich, w odpowiedzi na wzrastającą liczbę kredytów zagrożonych w polskim sektorze bankowym. Celem powołania benchmark znaczenie.

Czym jest Benchmark znaczenie w Słownik B .