Słownik Akt notarialny co to jest? Definicja potwierdzającego dokonanie określonej czynności.

Czy przydatne?

Definicja Notarialny Akt

Co to znaczy AKT NOTARIALNY: Akt notarialny to specjalna forma dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej. Akt notarialny zostaje sporządzony jeśli wymagają tego regulaminy prawa albo wynika to z woli stron. Niedochowanie formy aktu notarialnego w wypadku, gdy wymaga tego prawo skutkuje bezskuteczność czynności prawnej (na przykład sprzedaży nieruchomości) i jej nieważność (nieruchomość nie przejdzie na nabywcę). Do sporządzania aktów notarialnych uprawniony jest notariusz. Wg prawa polskiego akt notarialny powinien być sporządzony w j. polskim i zawierać: dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w przypadku potrzeby albo na żądanie strony - godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu miejsce sporządzenia aktu imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeśli akt sporządził zastępca notariusza - nadto imię i nazwisko zastępcy imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych albo innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli albo pełnomocników, a również innych osób aktualnych przy sporządzaniu aktu oświadczenia stron, z powołaniem się w przypadku potrzeby na okazane przy akcie dokumenty stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i ważnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu stwierdzenie, iż akt został odczytany, przyjęty i podpisany podpisy biorących udział w akcie i osób aktualnych przy sporządzaniu aktu podpis notariusza źródło: www.wikipedia.pl Sprawdź czy warto podpisać umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego

Definicja Arbiter Bankowy:
Co to jest Organizacja rozstrzygająca sporne kwestie finansowe między bankiem a klientem. Arbiter rozpatruje skargi składane jedynie poprzez osoby fizyczne, zawierające umowy nie powiązane z działalnością akt notarialny co znaczy.
Definicja AAA:
Co to jest AAA - najwyższy rating nadawany dłużnym papierom wartościowym poprzez agencje ratingowe akt notarialny krzyżówka.
Definicja Akcja Uprzywilejowana:
Co to jest uprzywilejowana - akcja dająca jej posiadaczowi dodatkowe przywileje dotyczące prawa głosu, wypłaty dywidendy, podziału majątku w przypadku likwidacji firmy czy pierwszeństwa objęcia akcji nowej akt notarialny co to jest.
Definicja Agent Ubezpieczeniowy:
Co to jest ubezpieczeniowy - osoba fizyczna, prawna albo podmiot gospodarczy niemający osobowości prawnej działający, jako przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego. Agent ugezpieczeniowy jest upoważniony akt notarialny słownik.
Definicja Agent Transferowy:
Co to jest organizacja, która na zlecenie TFI, prowadzi rejestr poszczególnych uczestników funduszu inwestycyjnego. Agent transferowy zajmuje się przeliczaniem środków pieniężnych wpłacanych poprzez inwestorów akt notarialny czym jest.

Czym jest Notarialny Akt znaczenie w Słownik A .