Słownik Akt notarialny co to jest? Definicja potwierdzającego dokonanie określonej czynności.

Czy przydatne?

Definicja Notarialny Akt

Co to znaczy Akt notarialny: Akt notarialny to specjalna forma dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej. Akt notarialny zostaje sporządzony jeśli wymagają tego regulaminy prawa albo wynika to z woli stron. Niedochowanie formy aktu notarialnego w wypadku, gdy wymaga tego prawo skutkuje bezskuteczność czynności prawnej (na przykład sprzedaży nieruchomości) i jej nieważność (nieruchomość nie przejdzie na nabywcę). Do sporządzania aktów notarialnych uprawniony jest notariusz. Wg prawa polskiego akt notarialny powinien być sporządzony w j. polskim i zawierać: dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w przypadku potrzeby albo na żądanie strony - godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu miejsce sporządzenia aktu imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeśli akt sporządził zastępca notariusza - nadto imię i nazwisko zastępcy imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych albo innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli albo pełnomocników, a również innych osób aktualnych przy sporządzaniu aktu oświadczenia stron, z powołaniem się w przypadku potrzeby na okazane przy akcie dokumenty stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i ważnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu stwierdzenie, iż akt został odczytany, przyjęty i podpisany podpisy biorących udział w akcie i osób aktualnych przy sporządzaniu aktu podpis notariusza źródło: www.wikipedia.pl Sprawdź czy warto podpisać umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego

Czym jest Notarialny Akt znaczenie w Słownik A .