Słownik Agent transferowy co to jest? Definicja prowadzi rejestr poszczególnych uczestników.

Czy przydatne?

Definicja Transferowy Agent

Co to znaczy AGENT TRANSFEROWY: Agent transferowy - organizacja, która na zlecenie TFI, prowadzi rejestr poszczególnych uczestników funduszu inwestycyjnego. Agent transferowy zajmuje się przeliczaniem środków pieniężnych wpłacanych poprzez inwestorów na nabywane jednostki uczestnictwa. Agent transferowy zajmuje się również przeliczaniem odkupywanych jednostek uczestnictwa na wypłacane inwestorowi środki pieniężne. Funkcję agenta transferowego może pełnić każda organizacja, która posiada odpowiedni mechanizm informatyczny i jest w stanie zapewnić poufność zebranych danych

Definicja Akt Notarialny:
Co to jest specjalna forma dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej. Akt notarialny zostaje sporządzony jeśli wymagają tego regulaminy prawa albo wynika to z woli stron agent transferowy co znaczy.
Definicja Agent Ubezpieczeniowy:
Co to jest ubezpieczeniowy - osoba fizyczna, prawna albo podmiot gospodarczy niemający osobowości prawnej działający, jako przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego. Agent ugezpieczeniowy jest upoważniony agent transferowy krzyżówka.
Definicja Akredytywa:
Co to jest Akredytywa - forma rozliczeń bezgotówkowych między podmiotami gospodarczymi. Akredytywa gwarantuje agent transferowy co to jest.
Definicja Aneks:
Co to jest pisemna zmiana warunków umowy kredytowej opierając się na porozumienia zarówno banku i kredytobiorcy. Zmiana ta może dotyczyć marży kredytu, okresu kredytowania, mechanizmu spłaty raty (równe – agent transferowy słownik.
Definicja Akcja Uprzywilejowana:
Co to jest uprzywilejowana - akcja dająca jej posiadaczowi dodatkowe przywileje dotyczące prawa głosu, wypłaty dywidendy, podziału majątku w przypadku likwidacji firmy czy pierwszeństwa objęcia akcji nowej agent transferowy czym jest.

Czym jest Transferowy Agent znaczenie w Słownik A .